vesmiru.cz

Co jsou energetické úrovně lidské aury..?

Lidské tělo má bohatě strukturovanou a velmi komplexní energetickou strukturu, tzv. úrovně aury. Vše je to jen o různých frekvencích. Naši milí nevědoucí materialističtí „vědci“ dokáží změřit jen nejhrubší frekvence tzv. hmotného těla a přitom se nám pokoušejí tvrdit, že to, co nedokážeme změřit, neexistuje.

Aura je lidské energetické pole. Někdy se přirovnává k vozidlu, které nese energii duše. Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí.

Lidské energetické pole má 7 úrovní

Mnoho lidí to chápe špatně jako vrstvy cibule. Lepší představa je matrjoška. Každá úroveň proniká naším nízko-vibračním hmotným tělem, tj. vyplňuje celý prostor uvnitř příslušné úrovně matrjošky. Každá vyšší úroveň má „vyšší frekvenci“ nebo „vyšší vibraci“. Každá se rozšiřuje z kůže o několik centimetrů dále, než předchozí úroveň.

Lichá čísla jsou strukturovaná stojatá pole, vyzařující světelné paprsky. První, třetí, pátá a sedmá úroveň tohoto pole mají strukturu v konkrétní formě (tvaru).

Merkaba
Slovo Mer-Ka-Ba se skládá ze tří slov, které pocházejí ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá merkabah, merkaba či merkavah. Mer značí specifický druh světla. Ka značí individuálního ducha a Ba interpretaci ducha v jeho konkrétní realitě.

Sudé úrovně — druhé, čtvrté a šesté — jsou vyplněny beztvarou energií. Druhá úroveň je jako plynná látka, čtvrtá jako tekutina a šestá je jako rozptýlené difúzní světlo kolem plamene svíčky.

Jedná se o nestrukturovanou úroveň energetického pole, která souvisí s plazmou a někdy se nazývá bioplazma. Nezapomeňte, že to nejsou vědecké pojmy, které zde používáme, protože experimenty dosud neprokázaly, co to je. Ale kvůli nedostatku lepšího termínu použijeme slovo bioplasma. Bioplasma ve všech třech nestrukturovaných úrovních je složena z různých barev, hustoty i intenzity a koreluje přímo s emocemi.

Zajímavé video a povídání  o Auře.. 

Energetické tělo

Lidské energetické pole je projevem univerzální energie, který se blízce dotýká lidského života. Lze ho popsat jako zářící tělo, které prostupuje a obklopuje tělo fyzické, a vydává se vlastní charakteristické záření. Obvykle se nazývá „aura“. Aura je část univerzálního energetického pole, přidružená k určitému objektu. Lidská aura neboli lidské energetické pole je ta část univerzálního energetického pole, která náleží k lidskému tělu.

Badatelé vytvořili na základě pozorování teoretický model, který rozděluje auru do sedmi vrstev. Někdy se tyto vrstvy nazývají těly. Následují jedna za druhou a navzájem se obklopují a pronikají. Každé následující tělo je tvořeno jemnějšími substancemi a vyššími vibracemi než tělo, které obklopuje a kterým zároveň proniká.

1) Éterické tělo je spojeno s 1. čakrou – kořenovou

Je tvořeno drobnými energetickými liniemi, třpytivou sítí energetických paprsků — vypadá to

lidské body aury
Lidské body aury

podobně jako linky na televizní obrazovce. Má stejnou strukturu jako fyzické tělo, včetně všech anatomických částí a orgánů. Je primární, je šablonou, plánem pro hmotné tělo.

Tato síti podobná struktura éterického těla je v neustálém pohybu. Barva éterického těla se pohybuje od světle modré k šedé. Čakry vypadají jako víry utkané ze světelné sítě, stejně jako celé éterické tělo. Jasnovidec vidí, jak se jiskřičky namodralého světla pohybují podél energetických linek skrz fyzické tělo, které má určitou hustotu.

Éterické tělo přesahuje nad tělo fyzické na vzdálenost 0,8–5 cm, pulzujíc rychlostí 15–20 cyklů za minutu.

2) Emocionální tělo je spojeno s 2. čakrou – sakrální

Energické body aury
Energické body aury

Druhé energetické tělo, které následuje po éterickém těle, se nazývá emocionální tělo. Přibližně sleduje obrys fyzického těla, ale není jeho kopií. Jeho struktura je mnohem více fluidní (podobná tekutině) než u éterického těla. Vypadá jako barevné mraky jemné tekuté substance v nepřetržitém pohybu. Barvy jsou ve škále od křišťálově jasného zabarvení po tmavý neurčitý odstín v závislosti na emocích a energiích, které je vytvářejí. Jednoznačné a vysoce energetické emoce jako je láska, vzrušení, radost nebo vztek jsou světlé a jasné. Zmatené emoce jsou tmavé, nejasné.

Druhé energetické tělo se rozprostírá do vzdálenosti asi 2,5–7,5 cm od „hmotného“ těla a proniká hustšími nízko-vibračními těly, která obklopuje.

3) Mentální tělo – tzv. magická vrstva

Třetí je tělo mentální, které expanduje nad tělo emocionální, je tvořeno ještě jemnější substancí a patří k němu vše, co je spojeno s myšlením a mentálními procesy. Obvykle vypadá jako žluté světlo, zářící kolem hlavy, krku a ramen a rozšiřující se kolem celého těla. Zvětšuje se a zjasňuje při koncentraci na mentální procesy.

Energické body aury
Energické body aury

Od těla je vzdáleno 6–10 cm.

Někdy se tato vrstva aury nazývá magická, protože zde můžeme tvořit myšlenkové formy — čímž se právě zabývá klasická magie.

Mentální tělo je strukturované — obsahuje strukturu našich myšlenek a uvnitř pole můžeme vidět myšlenkové formy, které vypadají jako skvrny mající různé tvary a různou jasnost. Tyto myšlenkové formy mají na sobě navrstvené přídavné barvy, které ve skutečnosti vyzařují z emocionální úrovně.

Barva reprezentuje osobní emoce související s myšlenkovou formou. Čím jasnější a přesněji formulovaná je myšlenka, tím jasnější a lépe tvarovaná je myšlenková forma, která k ní patří. Tyto myšlenkové formy se zvětšují při zaměření na myšlenky, které představují. Často opakované myšlenky se stávají „dobře organizovanou silou“ mající nad našimi životy velkou moc.

4) Astrální tělo

Čtvrtá vrstva neboli astrální úroveň je přiřazena k srdeční čakře a je tavicím kotlíkem transformace, přes který musí projít všechny energie, přecházející z duchovního světa do druhého, nižšího, hmotného.

Energické body aury
Energické body aury

To znamená, že spirituální energie 5.–7. vrstvy musí projít „ohněm“ srdce, aby se transformovaly na nižší fyzické energie 1.–3. vrstvy — a naopak. Astrální tělo je amorfní a je složeno z obláčků ještě krásnějších barev než má emocionální tělo. Paleta barev je stejná, ale všechny jsou prozářeny růžovým světlem lásky. I čakry mají stejné duhové spektrum s růžovou září. Nejkrásnější je srdeční čakra milujícího člověka. Když se lidé zamilují, mezi jejich srdci se klenou krásné oblouky růžového světla a růžová barva se připojuje i ke zlatým pulsacím šišinky (angl. pituitary gland).

Astrální tělo se rozprostírá se do vzdálenosti 15–30 cm od těla.

Velká část vztahů mezi lidmi a vzájemných vazeb probíhá na astrální úrovni. Nadaní lidé vidí velké barevné skvrny různých forem, jak se prudce ženou místností od člověka k člověku. Něco z toho je příjemné a něco nepříjemné — a lze jasně cítit ten rozdíl.

5) Tělo éterických předloh

Energické body aury
Energické body aury

Toto tělo (angl. Etheric double) obsahuje otisky, předlohy všech forem, které existují ve fyzickém těle — dalo by se to přirovnat k negativu fotografie. Tvoří předlohovou formu pro éterickou vrstvu, která je zase předlohou pro fyzické tělo. 5. vrstva se může jevit jako jasné průhledné čáry na kobaltově modrém pozadí, jenže v jiné dimenzi — stejně jako 1. vrstva je to negativní obraz orgánů těla — jako kdyby všechno bylo vyplněno pozadím a pouze ponechaný prázdný prostor tvořil formu.

Vrstva éterických předloh se nachází ve vzdálenosti 30 až 60 cm od fyzického těla.

Když při onemocnění dochází k poškození éterické vrstvy, práce ve vrstvě éterických předloh na prvotních vzorech podpoří její léčení. Je to úroveň, na které se „zhmotňuje“ zvuk — a proto ji léčivé zvuky – hudba mohou ovlivnit.

6) Nebeské tělo

Energické body aury
Energické body aury

Toto tělo spojené s 6. čakrou, tzv. třetím okem, je jakoby emocionální stránkou spirituální roviny. Šestá úroveň (angl. též Visceral level) je spojena s tzv. „osvícením“, moudrostí, intelektem, kolektivním vědomím. Zde podle všeho máme spojení také s cítěním, inspirací i duchovní extází. Nebeské tělo je možné vnímat jako zlato-stříbrnou zář, opalizuje jako perleť, zdá se, jako by bylo složeno ze světla vyzařujícího z těla jako záře kolem svíčky. V této záři jsou obsaženy jasnější, silnější paprsky světla.

Rozprostírá se ve vzdálenosti 80–90 cm od povrchu těla.

7) Kauzální tělo

Energické body aury
Energické body aury

Kauzální tělo nebo také éterická předloha je spojena s božským kosmickým vědomím a cítěním Jednoty. 7. vrstva obsahuje životní plán a je poslední vrstvou, která přímo souvisí se současnou inkarnací. Vnější forma kauzálního těla má tvar vajíčka a obsahuje zlatou mřížkovou strukturu fyzického těla a všech čaker.

Toto tělo je také vysoce strukturované a zdá se, že je složeno jakoby z drobných, velmi odolných vláken zlatostříbrného světla, která udržují pohromadě celou auru. Když se naladíme na frekvenční úroveň sedmé vrstvy, vnímáme nádherné třpytící se světlo, pulzující tak rychle, že to vypadá jako tisíce zlatých nitek.

Vrstva se rozkládá ve vzdálenosti zhruba 60–90 cm od těla. Vzdálenost vyzařování může být větší, pokud se jedná o osobu, která má hodně energie. Naopak nevyvinuté duše mají 7. vrstvu zakrnělou.

Vnější obal je jako vaječná skořápka o tloušťce 0,8–1,2 cm. Tato část sedmé vrstvy je velmi silná a houževnatá, odolná vůči vnějším vlivům a chrání aurické pole podobně jako vaječná skořápka chrání kuřátko.

Hlavní proud síly ze Zdroje

Součástí éterické předlohy je také hlavní proud síly vyživující tělo, který se pohybuje nahoru a dolů podél páteře. Hlavní vertikální proud indukuje další proudy, vystupující z něj v pravých úhlech ve formě svazků zlatých paprsků, rozšiřujících se přímo ven z těla. Tyto energie zase indukují další proudy, které cirkulují okolo pole, takže celé pole se všemi jeho nižšími úrovněmi je obklopeno touto sítí a drženo v ní jako v koši.

Pásy minulých životů

V úrovni éterické předlohy jsou uloženy i pásy minulých životů — tj. barevné pruhy světla, které obtáčejí auru kolem dokola a lze je nalézt kdekoli na povrchu obalu — skořápky. Pás umístěný v oblasti hlavy a krku, obsahuje obvykle ten minulý život, který se snažíme zpracovat v současném životě.

Zdroj a převzato: Ragauian.cz, Suenee.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *